logo

Máy bơm 2TCP/THF

         

Model

Power Inlet/Outlet Max.Suct Max. Flow Q(m3/h) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kw hp ln  m l/min Q(l/min) 0 17 33 50 67 83 100 117 133 150 167 183
2TCP25/140M 1.1 1.5 1.5″x1″  8 117 H(m) 39 36 33 30 26 22 17 12
2TCP25/160B 1.5 2.0 1.5″x1″  8 122 42 40 38 35 32 26 21 16
2TCP25/160A 2.2 3.0 1.5″x1.25″ 8 130 50 49 47 44 40 36 31 23 15
THF6B-4 1.9 2.5 2″x2″ 8 200 45 43 41 37 35 32 28 24 20 15 12 5

SẢN PHẨM LIÊN QUAN